Faculties

 

HS

 

 

PHOTO2 

        Prakash v.v

        HSA English

 

 

 vkmali
 

        Muhammedali
          HSA Maths

 Shameena Thasneem
 

  Shameena Thasneem
        HSA Maths

 Mansoor 0063 PSC111
       

           Mansoor T
          HSA English